Board logo

標題: 胡志明市五天自由行--法式建築 [打印本頁]

作者: Nn    時間: 2-6-2010 17:12     標題: 胡志明市五天自由行--法式建築

胡志明市素有小巴黎之稱,市內多幢名勝建築物為法國所建且超過百年,
4 i: w. R. ?; [, I7 l6 F, \8 s門框、廊柱、屋簷、裝飾,佈滿以法國英雄或神話人物的雕塑,具濃烈法國風格.
: g. T5 h3 H0 z/ A  ~( E# b無論日觀夜拍,均具美感.
' \; Y* }0 ^% Y" t* Z, \% X7 p

' U& M( Z& Y& s" L聖母大教堂,以紅磚建造,故又名紅教堂,建於1883年,與中央郵相鄰,是胡志明市地標
- C6 F$ M6 g( C. \
6 x( V. C. w8 c- }( H5 p4 S  @0 k9 S0 J! W4 K
www.bunbunhk.com. D0 h! t: U2 c2 v
: `6 p- ^. h+ Q  [  _. ]
# P" e$ j) A4 b) i

/ g" `' ^4 G- K! o# x
1 G& A$ T' J9 S& g1 A5 a6 k, i5 J% E

7 l9 f( F+ `# R& Swww.bunbunhk.com中央郵局,大廳中間畫像是胡志明,大廳入門兩側牆上各有一張法國地理學家手繪地圖.  F) y& _" ^, l
) q$ V% G2 Y$ }- M  q8 B

9 K* ~& z( T8 ^5 {6 q8 `" H9 K% w! m; T) k

5 d$ G( o7 u  t0 x! R笨笨網站超級論壇" W6 }0 A) V) e" i6 B  D

/ k  T! P3 S& F+ D( x
" n! _1 I- m1 W! l笨笨網站超級論壇& K, U1 E4 j8 k  n" T! c
www.bunbunhk.com* Z; c' e" Y/ s# D2 I

- k( ^0 u' g8 P' k6 R% i2 a* E笨笨網站超級論壇, C) {. a9 `" d7 \
大劇院,建於1929年,院內會有不定期各類文化表演/展覽,例如水上木偶.9 h; b* w! B& Q1 S& S& m/ v

; K! c* z) V2 I4 ^www.bunbunhk.comwww.bunbunhk.com, Y5 b0 n+ S+ s  g9 h. g; H! t

& k. s: g2 X0 Y8 f; x3 R* B' T1 z笨笨網站超級論壇' W+ q' c) f: E+ r& k" q/ {8 J
8 d9 n) ~9 _" X) o' X5 D5 y. k

! n! w9 R( S) L' o  rwww.bunbunhk.comwww.bunbunhk.com5 W/ ~2 `. S, m+ F' g& D9 h5 G
; t( l' G0 K- [* k
www.bunbunhk.com. c4 }& ]" W" q( w, b: i; Y
市政廳,不能入內,祇可以在外圍觀賞.
& j4 x0 v% t" k5 h
5 ]- {1 @( {$ q  y% e
1 F8 |( @. [6 h1 _: O, l7 ~* g" ?3 j% A# c3 |& C

4 L* n$ A! d- Y  @2 }) U5 H笨笨網站超級論壇
$ g0 g* ^- y& i統一宮又名獨立宮,為前南越政權的總統府.
' \/ N7 y% t& E! j8 ^: _
% x  W/ o  m; W& d1 r9 K5 Q笨笨網站超級論壇! e) \+ i7 i' z0 ]
# t7 k3 S( }2 ]% _. c9 J

, s/ G0 {: b- ?! L- Lwww.bunbunhk.com7 J6 {* R5 F! @, e
www.bunbunhk.com& \) [9 ~- R6 G; f% T% Z

, x7 K8 k4 t* {
1 L/ S+ v4 M9 }5 S. \4 W0 U3 {2 f' h% H$ {1 z3 c2 U6 V* F0 p% E
; ~: S/ Y4 X' N2 B
$ c4 i5 c" d6 Q1 V4 V, i$ q1 {- k5 Z
待續
歡迎光臨 笨笨網站超級論壇 (http://www.bunbunhk.com/BBS/Discuz/) Powered by Discuz! 6.0.0