Board logo

標題: 農夫的報仇 [打印本頁]

作者: tygfh5y    時間: 24-8-2018 18:09     標題: 農夫的報仇

話說從前從前,在城市裡面有一位年輕人
練了一身好槍法,但是卻無從發洩
於是呢,這位年輕人就坐車到了鄉下
以會飛會跑的動物為主
來施展他的槍法
碰!!
年輕人的第一槍就打中了一隻兔子
正當他高興的要去回收戰利品時
忽然一位農夫走了出來
農夫說:年輕人,這隻兔子死在我的土地上,所以是屬於我的
年輕人看了傻了,很不服氣的要跟農夫搶回兔子
於是,在爭吵之中
農夫提議,以鄉下的決鬥規則來評判
規則如下
→互相踢對方的小蛋蛋,忍耐最久的勝利,並拿走兔子
不服輸的年輕人就這樣答應了農夫的要求
於是,農夫先踢
農夫以吃奶的力氣
狠狠的往年輕人的小蛋蛋踢了下去
年輕人痛不欲生,暈眩 了3小時
醒過來的年輕人
發誓要為蛋蛋報仇
已經準備最大的力氣要踢農夫的小蛋蛋
此時,農夫說.................

兔子你拿去吧!

toy173.org,a1.toy173.org,a2.toy173.org,a3.toy173.org,a4.toy173.org,a5.toy173.org,a6.toy173.org,a7.toy173.org,a8.toy173.org,a9.toy173.org,a10.toy173.org,a11.toy173.org,a12.toy173.org,a13.toy173.org,a14.toy173.org,a15.toy173.org,a16.toy173.org,a17.toy173.org,a18.toy173.org,a19.toy173.org,a20.toy173.org,a21.toy173.org,a22.toy173.org,a23.toy173.org,a24.toy173.org,a25.toy173.org,a26.toy173.org,a27.toy173.org,a28.toy173.org,a29.toy173.org,a30.toy173.org,a31.toy173.org,a32.toy173.org,a33.toy173.org,a34.toy173.org,a35.toy173.org,a36.toy173.org,a37.toy173.org,a38.toy173.org,a39.toy173.org,a40.toy173.org,a41.toy173.org,a42.toy173.org,a43.toy173.org,a44.toy173.org,a45.toy173.org,a46.toy173.org,a47.toy173.org,a48.toy173.org,a49.toy173.org,a50.toy173.org,a51.toy173.org,a52.toy173.org,a53.toy173.org,a54.toy173.org,a55.toy173.org,a56.toy173.org,a57.toy173.org,a58.toy173.org,a59.toy173.org,a60.toy173.org,a61.toy173.org,a62.toy173.org,a63.toy173.org,a64.toy173.org,a65.toy173.org,a66.toy173.org,a67.toy173.org,a68.toy173.org,a69.toy173.org,a70.toy173.org,a71.toy173.org,a72.toy173.org,a73.toy173.org,a74.toy173.org,a75.toy173.org,a76.toy173.org,a77.toy173.org,a78.toy173.org,a79.toy173.org,a80.toy173.org,a81.toy173.org,a82.toy173.org,a83.toy173.org,a84.toy173.org,a85.toy173.org,a86.toy173.org,a87.toy173.org,a88.toy173.org,a89.toy173.org,a90.toy173.org,a91.toy173.org,a92.toy173.org,a93.toy173.org,a94.toy173.org,a95.toy173.org,a96.toy173.org,a97.toy173.org,a98.toy173.org,a99.toy173.org,a100.toy173.org,a101.toy173.org,a102.toy173.org,a103.toy173.org,a104.toy173.org,a105.toy173.org,a106.toy173.org,a107.toy173.org,a108.toy173.org,a109.toy173.org,a110.toy173.org,a111.toy173.org,a112.toy173.org,a113.toy173.org,a114.toy173.org,a115.toy173.org,a116.toy173.org,a117.toy173.org,a118.toy173.org,a119.toy173.org,a120.toy173.org,a121.toy173.org,a122.toy173.org,a123.toy173.org,a124.toy173.org,a125.toy173.org,a126.toy173.org,a127.toy173.org,a128.toy173.org,a129.toy173.org,a130.toy173.org,a131.toy173.org,a132.toy173.org,a133.toy173.org,a134.toy173.org,a135.toy173.org,a136.toy173.org,a137.toy173.org,a138.toy173.org,a139.toy173.org,a140.toy173.org,a141.toy173.org,a142.toy173.org,a143.toy173.org,a144.toy173.org,a145.toy173.org,a146.toy173.org,a147.toy173.org,a148.toy173.org,a149.toy173.org,a150.toy173.org,a151.toy173.org,a152.toy173.org,a153.toy173.org,a154.toy173.org,a155.toy173.org,a156.toy173.org,a157.toy173.org,a158.toy173.org,a159.toy173.org,a160.toy173.org,a161.toy173.org,a162.toy173.org,a163.toy173.org,a164.toy173.org,a165.toy173.org,a166.toy173.org,a167.toy173.org,a168.toy173.org,a169.toy173.org,a170.toy173.org,a171.toy173.org,a172.toy173.org,a173.toy173.org,a174.toy173.org,a175.toy173.org,a176.toy173.org,a177.toy173.org,a178.toy173.org,a179.toy173.org,a180.toy173.org,a181.toy173.org,a182.toy173.org,a183.toy173.org,a184.toy173.org,a185.toy173.org,a186.toy173.org,a187.toy173.org,a188.toy173.org,a189.toy173.org,a190.toy173.org,a191.toy173.org,a192.toy173.org,a193.toy173.org,a194.toy173.org,a195.toy173.org,a196.toy173.org,a197.toy173.org,a198.toy173.org,a199.toy173.org,a200.toy173.org,a201.toy173.org,a202.toy173.org,a203.toy173.org,a204.toy173.org,a205.toy173.org,a206.toy173.org,a207.toy173.org,a208.toy173.org,a209.toy173.org,a210.toy173.org,a211.toy173.org,a212.toy173.org,a213.toy173.org,a214.toy173.org,a215.toy173.org,a216.toy173.org,a217.toy173.org,a218.toy173.org,a219.toy173.org,a220.toy173.org,a221.toy173.org,a222.toy173.org,a223.toy173.org,a224.toy173.org,a225.toy173.org,a226.toy173.org,a227.toy173.org,a228.toy173.org,a229.toy173.org,a230.toy173.org,a231.toy173.org,a232.toy173.org,a233.toy173.org,a234.toy173.org,a235.toy173.org,a236.toy173.org,a237.toy173.org,a238.toy173.org,a239.toy173.org,a240.toy173.org,a241.toy173.org,a242.toy173.org,a243.toy173.org,a244.toy173.org,a245.toy173.org,a246.toy173.org,a247.toy173.org,a248.toy173.org,a249.toy173.org,a250.toy173.org,a251.toy173.org,a252.toy173.org,a253.toy173.org,a254.toy173.org,a255.toy173.org,a256.toy173.org,a257.toy173.org,a258.toy173.org,a259.toy173.org,a260.toy173.org,a261.toy173.org,a262.toy173.org,a263.toy173.org,a264.toy173.org,a265.toy173.org,a266.toy173.org,a267.toy173.org,a268.toy173.org,a269.toy173.org,a270.toy173.org,a271.toy173.org,a272.toy173.org,a273.toy173.org,a274.toy173.org,a275.toy173.org,a276.toy173.org,a277.toy173.org,a278.toy173.org,a279.toy173.org,a280.toy173.org,a281.toy173.org,a282.toy173.org,a283.toy173.org,a284.toy173.org,a285.toy173.org,a286.toy173.org,a287.toy173.org,a288.toy173.org,a289.toy173.org,a290.toy173.org,a291.toy173.org,a292.toy173.org,a293.toy173.org,a294.toy173.org,a295.toy173.org,a296.toy173.org,a297.toy173.org,a298.toy173.org,a299.toy173.org,a300.toy173.org,pp.zz75.com
歡迎光臨 笨笨網站超級論壇 (http://www.bunbunhk.com/BBS/Discuz/) Powered by Discuz! 6.0.0