發新話題
打印

akb0048

akb0048

' c3 v: @7 d0 B7 e( S9 D( B0 C

6 l5 Q) `+ {# d, I* r/ y# r$ H$ c0 \: C

! m. \  K" [" l+ Q7 a# d! W) {9 A# K/ s0 l, K; w
* M: J5 i! r0 A9 @
& [# w- D8 u- l

  c" ]: l2 J& i) A( [2 n笨笨網站超級論壇www.bunbunhk.com) p3 z; w) l: ?7 g: p

0 Z: R/ ]9 F' k6 Y$ P! |8 Y" Zwww.bunbunhk.com1 }' v2 ^' K- G7 ]* W+ |9 j
www.bunbunhk.com$ m% ^, l7 [, F5 }
( S6 L1 B* }% ?; U+ F: \: O

5 k$ s( m  x! C# g
. ?+ Q3 D+ I! |) r: L3 W" }8 W- r0 A" S" m3 a4 E7 K

( n1 K* h2 C- v% O" X! Q
% k3 y/ i: k4 G; ?! p笨笨網站超級論壇6 M5 a5 f+ H/ u* a, w

+ R9 C9 g! b% a0 A6 w+ O) bwww.bunbunhk.com5 B) h2 L, w/ m1 p$ p
www.bunbunhk.com* w( m  q! p% e" K( Z8 g+ ]3 O3 n* N

+ m7 V$ [8 A( K2 l9 Xwww.bunbunhk.com& T) i& l, ?: i- w

0 V. a2 I; Y- R: l2 f1 G& m# Lwww.bunbunhk.com! K9 Q: l/ \4 W" s5 C
: Z2 M! v: F% F& u( z5 c( ~
$ Y$ `8 o; d* T" H: r
) v; M/ w5 G; o4 G, J7 K3 L

/ s" P  D, U5 i6 ~
' c, L2 z/ d6 L
6 Q4 D& Q- _* w$ jwww.bunbunhk.com* _, b* H" `3 x- ^2 `0 X

2 `- g# L' y! L9 S# H3 w9 m" U
7 i4 j; W9 \- D/ R) V. L* N+ L$ J1 r. k9 g1 ^- q, q) X

; u/ j- W) D8 h6 n6 j& c4 t, I, e+ swww.bunbunhk.com2 B- s8 ^8 _5 C  X' U/ ]5 `

1 r& K' Y) l$ H
; Y3 A/ t6 ^0 @. Q* K7 B
) D' B) }& k( p" s4 \www.bunbunhk.com8 o6 ?2 D2 O1 A+ Q* A2 B" ?$ y
$ i& u2 h3 V/ r4 ]/ Q# V, n- k
笨笨網站超級論壇9 y" Z6 p8 b- {5 v! E+ I! ^' w& w7 W
/ y  }* |3 H' z  j% w: e* t. e
笨笨網站超級論壇6 t4 a. D' M; Y& n
" T% W# P7 f2 v3 r- R1 h+ a3 Z" G
www.bunbunhk.com) S) B1 U* i$ h5 G3 D! a: x

0 V& r7 Y; N# R
/ h8 G4 Y6 _# d4 {% O笨笨網站超級論壇www.bunbunhk.com0 i% @6 B, e1 A; a2 k1 ~2 y5 F4 m

1 v* n+ m0 E# k0 O0 U; ?4 ^7 A% l, G% w- ]8 N% o# v
2 `, d( `: U1 P

; |5 H% D+ e2 [
( H+ X9 z# A* a. \
. O$ W! ~- @: ?/ U3 L
9 s* X2 o+ B- L0 ?( e4 k* ~笨笨網站超級論壇" D7 {2 {9 e4 O2 J8 i3 F5 C
) S/ f/ ^: w. F8 T! a# L% }

" v# e$ w  F- N, d3 ?www.bunbunhk.comwww.bunbunhk.com% A/ W9 j" }1 v+ [: f  K( Z- ?

% j& H( l' M( W3 k* [; e; b6 C. Z笨笨網站超級論壇
1 p$ J5 f# j& f% P2 N# g
) X! m* {* F3 V0 `6 w+ X" R; nwww.bunbunhk.com
" }) q8 P- H0 h. Z
2 S' @5 T. j& G5 B5 P5 pwww.bunbunhk.com
2 j; H% n& e4 C8 S笨笨網站超級論壇
& m6 }8 X0 J+ R+ |# M* l5 k- O- h. ?8 @- j2 P' V- E
www.bunbunhk.com5 k# f3 o- v3 I4 _9 L

8 E6 P9 b: Q5 P1 c# d+ k! O* d/ r) }! M" i5 V8 e6 o" @
www.bunbunhk.com' {. ]# `$ f, Q

% _+ \' O0 b, p' R5 H2 K; b/ U& S# W0 n, J7 M" q; w
% v+ W1 d; Y% I3 X' ]# t6 n4 I

: C1 y" e  L- c, Z& D
" [" c1 Y7 `' g笨笨網站超級論壇" \# G3 n+ K. U

. r8 ?- t* r3 ]/ o1 ^1 L4 g+ k7 E; K( z笨笨網站超級論壇
+ W) E$ J; U7 v. ^! C! n6 h: D, y, |5 X
笨笨網站超級論壇( I; x+ V/ C% X1 Z% V
/ x% e! I; ~( O, d8 ?6 D
www.bunbunhk.com6 H- v: a" H/ S  N* c
" }4 x0 Q2 ?- ]
0 [3 Z6 f3 g$ j- x* x

4 T# A/ c7 L* E: h6 U. S1 o( v$ P7 X) ?1 ?

% I8 W& l) U  W* Y' w8 E; v" N* ~! b  ?& J; E  f$ Y
www.bunbunhk.com8 z/ n6 h  F  M/ h, D! T1 {* w

3 b! n5 e$ R$ P& ?笨笨網站超級論壇7 J5 p; S3 K( \

- ?' ^! `6 q# B- l! N
6 o& B# j2 J# b" e笨笨網站超級論壇
" n8 g0 G( K* s! M0 C3 @: o% H笨笨網站超級論壇: f3 k8 V+ T( {+ K' |# j" c

7 s4 V* r) m0 W) E" xwww.bunbunhk.com+ l- T7 S# F4 X# T4 X) [# l

% C, |4 a& }& C7 m4 a5 S
4 a" k0 Z' X# r+ J3 L( ~+ Y- i2 G& G* x) O
www.bunbunhk.com' i1 g" H/ {) _$ ^

6 j! M( J7 k$ }& z' n# ]笨笨網站超級論壇! d9 F" _; `7 C- m7 U

5 J2 P, W4 W- Y* p  C) y
; l- r1 t+ B# C( N8 {+ P- E# B! v: d. b1 V, o2 p
7 [  K1 B2 o0 [  S  @0 Y: Q

* }4 J9 J) g, ?# v3 \* M笨笨網站超級論壇
& _2 P6 D% I3 d+ M, B  G
: e. @- \' L7 |$ U  c, i" ^www.bunbunhk.com
' D) X+ a. T+ S1 ~  Z. ?! Z
% U, H* k! g# l8 R( s4 F* v4 `* r( M
) E# q7 g" y2 g- k  F% N
2 p) c+ s4 V  Q+ q' _- y3 c0 z7 A6 ^

3 C3 r7 |3 @7 E. e  m笨笨網站超級論壇( Z6 i# |( b6 q4 K: p# S

1 a" o% ]6 N, ?, m8 _笨笨網站超級論壇笨笨網站超級論壇1 y  Q3 P/ L9 G' \* _/ j, W/ y

7 s+ ]0 Z, T& K" ]9 N7 q9 }7 m5 Mwww.bunbunhk.com3 d" f8 T! m' p. F

9 H- D' d- Z; d7 g1 ]8 n笨笨網站超級論壇
4 Z8 C) k: j4 j: c
1 c# G  N. X: [+ o. lwww.bunbunhk.com
" g; z1 ]8 `. j7 E5 n- u
9 B4 @; U6 ~7 t; H& t% A笨笨網站超級論壇
  G2 N) z7 q; W2 q- W+ U, @" \; {# s9 b# L! B. I0 {9 D

! S5 g; n; J4 w6 K+ l( N: W* B% \- M( ^4 iwww.bunbunhk.com
* {* x! _5 [! w; o7 a/ ]
' u( G- J  i6 v# C2 C8 }, w  wwww.bunbunhk.com3 X& E! W0 O; V
% @6 W! v  I) y: K+ P# |3 E) x$ B( H

TOP

http://www.bunbunhk.com/BBS/Disc ... &extra=page%3D1www.bunbunhk.com7 }% a+ y; A7 e# l: J5 t0 o7 U
6 R# C) t' x0 k! A  V6 m9 q
請參考以上貼圖方法,現已更改取代原圖,多謝!!
我唔係人.........

TOP

% X+ B0 g; Q; Q

7 T$ ?% R% ?9 E1 c& u; n; X笨笨網站超級論壇: V& w! f7 ]/ B8 o2 @- E3 P
  x/ c. e7 g  M, X

) @" M; E5 M% ~1 i; jwww.bunbunhk.com
3 `2 H) @7 T' C2 d7 V笨笨網站超級論壇
) a4 J6 [' H2 p1 M1 Q2 z' ]; A
3 e* Y4 v9 S5 A* t9 W+ ^笨笨網站超級論壇2 W- r2 E# q: o+ W1 U: X, e

5 R2 W0 M% R1 h' w$ z8 j! r0 N笨笨網站超級論壇www.bunbunhk.com, }" [! h* `3 C* T! }

0 u% O! h( r: p5 ~0 c! i$ j5 I, q* R5 t2 e1 B7 j
笨笨網站超級論壇. n% F- S( N' T. P8 W

TOP

笨笨網站超級論壇/ O0 m/ s4 O9 n$ o
) v# L+ k# y" C/ z& o2 W  i

+ K+ w+ ?) A* r, E# Y3 W; w3 G: A6 ]1 z7 ?+ ]

  x  k8 J; c" V: R! X+ ]  l
8 Z) U. U4 ~- G( |+ {* e9 R6 A9 y( }' b* L" G0 o
) C& b9 y0 O1 `7 A
/ q7 Y: f1 D4 J2 U7 {9 L. `

- D1 @& l, ?( k( C9 C笨笨網站超級論壇

TOP

引用:
原帖由 高度弱智兼低能 於 2-8-2012 16:30 發表
( m8 N; x# E3 b/ ]4 O
& I# H$ }/ x3 A6 H: V6 `# K2 w. @
. V/ l& Q& e3 D& }( P8 ?, ]9 {http://i1269.photobuc ...
4 z  s4 a( Y6 ]( V: V  s0 H/ f- E. O' q0 @* u' S  J
叻叻!!!1 C7 P  i% G3 C- V  r  p9 [2 f+ G
* _6 _' b: _+ E. [( Q9 H$ z
我唔係人.........

TOP

笨笨網站超級論壇. R6 ?5 d5 N: H5 i3 Q* c* R

9 E! e* w1 e% H  l% s
9 \0 K2 g8 y" ~笨笨網站超級論壇7 _" _2 _9 o$ w# J

8 I& k. S8 u* a+ E( e
+ ?% {/ x8 C+ Y  i4 U3 W
- m, |, M3 Z5 @" s% bwww.bunbunhk.com& {/ M4 m, w: d6 L* t
% |7 H8 N8 s7 H- z2 U
+ }1 z: A+ ^6 c6 v4 y
$ }" x' C; g& w) ~4 A1 U

TOP


5 S, _$ R, W  f* b7 x$ Z- k/ u

5 S. e# v& p; M% e- N$ F; Z
$ k- `, i& W1 Q/ N- u( s  h  kwww.bunbunhk.com' L  g, N9 T7 Z( q4 J7 b

0 r: C6 Q: `; T3 _1 E) J1 Uwww.bunbunhk.com
$ g. ~7 X6 _  ?5 _
7 Y! K, P+ X" h. P4 e1 C笨笨網站超級論壇! O4 d0 e0 ]+ N. I1 s

+ w! K" \0 a7 g
; i/ I7 d) b2 n* ^$ s' ]& y- G- j2 |0 B- c$ F* h

0 l$ _9 w' _0 ~- U
  K3 I0 i2 U4 L: p0 j, E4 ^笨笨網站超級論壇

TOP

再教多你一樣,因photobucket 個戶口有流量限制,因此不宜同一帖子內發太多圖片,否則好易超額引致死圖,故此每一帖子以不超過20張圖為限,如太多圖可使用akb0048 1 、akb0048 2、akb0048 3、akb0048 4等分開發帖!如有大量圖發放,建議申請多一兩個戶口黎用,有野唔明再問我!!
我唔係人.........

TOP

發新話題